JAUNIEŠU ČEMPIONĀTS PLUDMALES VOLEJBOLĀ AIZPUTĒ

Nolikums
„LATVIJAS PLUDMALE 2021”

Jaunieši/Jaunietes U14 (2008.+ g. dzimušie zēni, meitenes)

Jaunieši/Jaunietes U16  (2006.+ g. dzimušie zēni, meitenes)


1.MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1  Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Latvijā.

1.2  Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu. 

1.3  Popularizēt pludmales volejbolu jauniešu vidū.

1.4  Noskaidrot 2021. gada vasaras sezonas, pludmales volejbola labākās komandas zēnu un meiteņu konkurencē, pludmales volejbola čempionātā „LATVIJAS PLUDMALE”.


2.VIETA UN LAIKS

2.1  Pludmales volejbola čempionāts „LATVIJAS PLUDMALE”  jauniešu posms norisināsies Aizputē, smilšu laukumos Ziedu ielā 7:

U14 meitenes/zēni /2008g.dz. un jaunāki/– 26.08.2021. 

U16 meitenes/zēni /2006g.dz.un jaunāki/ – 27.08.2021.


3.SACENSĪBU VADĪBA

3.1   Pludmales volejbola čempionātu „LATVIJAS PLUDMALE” organizē biedrība „Latvijas Pludmale”, sadarbībā ar Aizputes sporta centru.

3.2   Čempionātu vadība:

Mārtiņš Kirsānovs tel. 22014039. e-pasts martins@latvijaspludmale.lv 

Gints Sedols tel. 29884848. e-pasts gints@latvijaspludmale.lv


4.SACENSĪBU DALĪBNIEKI

4.1  Jaunieši/Jaunietes

4.2  Čempionātā var piedalīties:

Jaunieši/Jaunietes U14 (2008.+ g. dzimušie zēni, meitenes)

Jaunieši/Jaunietes U16  (2006.+ g. dzimušie zēni, meitenes)

4.3 Komandas sastāvā drīkst piedalīties tieši divi spēlētāji.


5.REĢISTRĒŠANĀS

5.1 Pieteikšanās čempionātam notiek elektroniski, aizpildot elektronisko anketu. 

5.2 Dalībniekus sacensībām var pieteikt tikai: Sporta skola, klubs, viens no vecākiem, treneris, aizbildnis, kas apliecina, ka sacensību dalībnieki ir izgājuši medicīniskās pārbaudes un veselības stāvoklis ir atbilstošs sacensību dalībai, kā arī dalībnieka vecums atbilst noteiktai vecuma grupai kurā dalībnieki startē.

Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasīt personas apliecinošu dokumentu. Ja dalībnieks nespēj uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, posma koordinators/galvenais tiesnesi var nepielaist dalībnieku pie sacensībām konkrētajā posmā.

5.3 Anketa pieejama mājas lapā www.latvijaspludmale.lv 

5.4 Reģistrācija iespējama līdz 15.00 dienu pirms attiecīgā posma.

5.5 Sacensību dienā:

Dalībnieku ierašanās (atzīmēšanās reģistrēto dalībnieku sarakstā) no pulksten 9.20 - 9.50

Tehniskā sanāksme 9.50

Sacensību sākums 10.00


6.FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI

6.1  Dalības maksa 4 EUR no komandas. Kas tiek samaksāta sacensību dienā, pie sekretariāta. 

6.2 Dalība čempionāta posmā tiek apstiprināta tad, kad komanda veic pilnu maksājumu sacensību dienā. 

6.3  Pārējos izdevumus, kas saistīti ar spēlētāju dalību sacensībās (transports, ēdināšana, naktsmītnes), dalībnieki apmaksā paši.

 

 7. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA

7.1  Pludmales volejbola čempionāts „LATVIJAS PLUDMALE” norit pēc starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem.

7.1.1 Tīkla augstums: 

U14 Meitenes – 215cm

U14 Zēni – 215cm

U16 Meitenes – 220cm

U16 Zēni – 235cm

7.2  Komandas tiks sadalītas pa grupām. Sacensību organizatori iepriekš veic izlozi, kur sacensību dalībnieki tiek ielozēti kādā no grupām.

7.3  Beidzoties grupu spēlēm vienādu punktu skaitu gadījumā vietu noteiks:

- starp 3 un vairāk komandām

  • pēc savstarpējo spēļu setu punktu attiecības
  • pēc visu grupas spēļu setu punktu attiecības
  • pēc savstarpējo spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;
  • pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;

7.5  Katra posma izcīņas kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis vai organizatori, ņemot vērā pieteikušo komandu skaitu.

7.6 Sacensību spēles tiesā – Latvijas pludmales tiesnešu kolēģija.


8.SPORTA FORMAS

8.1  Sacensībās komandai jāspēlē vienādās krāsas sporta formās, bez krekliem spēlēt nav atļauts. 


9.BUMBAS

9.1  Sacensībās tiek spēlēts ar oficiālajām FIVB apstiprinātajām pludmales volejbola bumbām MIKASA VLS 300. Organizatori nodrošina tikai ar spēļu bumbām, iesildīšanās laikā bumbas nodrošina paši spēlētāji.

 

10.STRĪDUS SITUĀCIJAS

10.1 Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi

10.2 Strīdus situāciju gadījumā organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu, kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža. 


11.MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Par dalībnieka veselības stāvokli un tās atbilstību sacensību slodzei atbild dalībnieku vecāki, treneri,  sporta skola, sporta klubs.

Par sportistu, treneru un pavadošo dalībnieku atbilstību Covid 19 esošajiem ierobežojumiem un noteikumiem valstī atbild komandējošā organizācija, treneris, vecāks, sporta skolas direktors vai kluba pārstāvis, kas piesaka komandu sacensībām. (pielikums Nr.1) Apliecinājumu iesniegt sacensību dienā pie reģistrācijas.

11.1   Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.


12.APBALVOŠANA

 1-3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar pārsteiguma balvām no čempionāta atbalstītājiem.


13. REZULTĀTI

Čempionāta nolikums, kalendārs, grafiki, bildes, video, rezultāti, būs pieejami mājas lapā www.latvijaspludmale.lv 


14.AIZLIEGUMI

14.1 Čempionāta sabraukuma laikā, sacensību norises vietā kategoriski aizliegts lietot apreibinošas vielas, piemēram, alkoholu, narkotikas u.c. apreibinošas vielas.

14.2 Ja netiek ievērots punkts 14.1, tad komanda tiek izslēgta no attiecīgā dienas posma un tiek liegta iespēja startēt atlikušos čempionāta posmos.


15.SODA SANKCIJAS

15.1 Ja komanda sacensību dienā izstājas no sacensībām, tad attiecīgai komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums, un par atlikušajām un jau izspēlētajām spēlēm tiek piešķirts 0 punkti.

15.1.1 Samaksātā nauda par dalību sacensībās netiek atgriezta. 

15.4 Komandas neierašanās uz spēli, bez iepriekšēja brīdinājuma, tiek piešķirti tehniskie zaudējumi par attiecīgajām spēlēm.


16. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

16.1 Biedrība "Latvijas pludmale", kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.

16.2 Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieku vārdu, uzvārdu dzimumu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

16.3 Publiski redzamajās izspēles tabulās, rezultātos ir redzams dalībnieku vārds, uzvārds. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to ir jāinformē sacensību organizatori. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos, dalībnieks tiks atzīmēts, kā "Anonīms". Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dienā.

16.4 Jebkurā brīdī sacensību  dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savos persona datos.

16.5  Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām publicēšanai Latvijas mediju portālos un sociālos tīklos.

16.6 Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, kas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties sūtot savas vēlmes sacensību organizatoriem uz e-pastu. 


Pielikums Nr.1

Biedrībai “Latvijas Pludmale”

APLIECINĀJUMS


Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanās ierobežošanu

Es, ____________________________________________________________

          (Komandējošās organizācijas atbildīgā persona, komandas pārstāvis)

apliecinu, ka :

1. Komandas dalībniekiem nav konstatēta saslimšana ar Covid-19 un Slimību profilakses un kontroles centrs nevienu komandas dalībnieku nav noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu.

2. Neviens komandas dalībnieks pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā nav atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19 attiecīgajā valstī un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.

3. Nevienam komandas dalībniekam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna.

4. Komandas dalībniekiem nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).

Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par ikviena komandas dalībnieka veselības stāvokļa būtiskām (akūtām) izmaiņām.

Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.________________________________________

(vārds, uzvārds, datums)

_____________________________________

paraksts