NOLIKUMS

PLUDMALES TENISA TURNĪRS

1.MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1  Sekmēt pludmales tenisa attīstību un popularitāti Latvijā.

1.2  Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.

1.3  Paplašināt sportista laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā.

1.4  Noskaidrot 2020. gada vasaras sezonas, pludmales tenisa labākās komandas, pludmales tenisa turnīrā „LATVIJAS PLUDMALE”.


2.VIETA UN LAIKS

2.1  Pludmales tenisa turnīrs  „LATVIJAS PLUDMALE” norisināsies: Ventspils 11.07.2020.


3.SACENSĪBU VADĪBA

3.1   Pludmales tenisa turnīru „LATVIJAS PLUDMALE” organizē biedrība „Latvijas Pludmale”, sadarbībā ar norises vietu sporta organizatoriem.

3.2   Čempionātu vadība:

Mārtiņš Kirsānovs tel. 22014039. e-pasts martins@latvijaspludmale.lv

Gints Sedols tel. 29884848. e-pasts gints@latvijaspludmale.lv


4.SACENSĪBU DALĪBNIEKI

4.1  Vīriešu pāri /Sieviešu pāri ( dubultspēles ). 

4.2  Turnīrā var piedalīties visi pludmales tenisa interesenti, bez reitinga ierobežojuma

4.3  Turnīrā dalībnieku vecums netiek ierobežots.

4.4  Komandas sastāvā drīkst piedalīties tieši divi spēlētāji.

4.5 Turnīrā visas komandas tiek sadalītas pa grupām, vīriešu grupa ( turnīrs ), sieviešu grupa ( turnīrs ). 


5.REĢISTRĒŠANĀS

5.1    Pieteikšanās  notiek elektroniski, aizpildot elektronisko anketu.

5.2    Anketa pieejama latvijaspludmale.lv

5.3    Dalība turnīrā tiek apstiprināta tad, kad komanda veic pilnu maksājumu sacensību dienā. 

5.4    Reģistrācija turnīram notiek līdz 10.07. pulksten 17.00. 

5.5   Sacensību dienā:

5.5.1. Dalībnieku ierašanās pēc spēļu laika grafika, kas tiks publicēts 10.07 mājas lapā latvijaspludmale.lv

5.5.2. Sacensību pirmās spēles 11:00


6.FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI

6.1  Dalības maksa 20 EUR no komandas. Kas tiek samaksāta sacensību dienā, pie sekretariāta. 

6.2  Pārējos izdevumus, kas saistīti ar spēlētāju dalību sacensībās (transports, ēdināšana, naktsmītnes), dalībnieki apmaksā paši.

 

 7. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA

7.1  Pludmales tenisa turnīrs  „LATVIJAS PLUDMALE” norit pēc LBTF pludmales tenisa noteikumiem: https://www.facebook.com/630028993695693/posts/pludmales-tenisa-noteikumi/814775058554418/

7.2  Turnīra izcīņas kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis vai organizatori, ņemot vērā pieteikušo komandu skaitu. 

8.SPORTA FORMAS

8.1 Sacensībās komandai jāspēlē vienādās formās (vienādos kreklos), bez krekliem spēlēt nav atļauts.


9.STRĪDUS SITUĀCIJAS

9.1 Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi.

9.2 Strīdus situāciju gadījumā organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu,kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

10. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Par savu veselības stāvokli katrs sacensību dalībnieks atbildīgs personīgi!

10.1 Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.


11. APBALVOŠANA

11.1  1-3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar pārsteiguma balvām no turnīra atbalstītājiem, medaļām un personalizētu Juras Kausu no Latvijas Pludmales. 

11.2 1. vieta katrā grupā saņem naudas balvu 50 EUR uzvarētāju komanda, ko nodrošina Latvijas Pludmale. 


12. REZULTĀTI

12.1 Turnīra  rezultāti, bildes, video, būs pieejami mājas lapā www.latvijaspludmale.lv

 

13. AIZLIEGUMI

13.1 Turnīra sabraukuma laikā, sacensību norises vietā kategoriski aizliegts lietot apreibinošas vielas, piemēram, alkoholu, narkotikas u.c. apreibinošas vielas.

13.2 Ja netiek ievērots punkts 14.1, tad komanda tiek izslēgta no turnīra

  

14.SODA SANKCIJAS

14.1 Ja komanda sacensību dienā izstājas no sacensībām, tad attiecīgai komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums, un par atlikušajām un jau izspēlētajām spēlēm tiek piešķirts 0 punkti.

14.2 Samaksātā nauda par dalību sacensībās netiek atgriezta.

14.3 Komandas neierašanās uz spēli, bez iepriekšēja brīdinājuma, tiek piešķirti tehniskie zaudējumi par attiecīgajām spēlēm.

14.4 Ja komanda uz spēli ierodas bez sporta formas, komanda netiek pielaista pie spēlēm.


15.  PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

15.1 Biedrība "Latvijas pludmale", kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.

15.2 Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieku vārdu, uzvārdu dzimumu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

15.3 Publiski redzamajās izspēles tabulās, rezultātos ir redzams dalībnieku vārds, uzvārds. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to ir jāinformē sacensību organizatori. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos, dalībnieks tiks atzīmēts, kā "Anonīms". Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dienā.

15.4 Jebkurā brīdī sacensību  dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savos persona datos.

15.5  Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām publicēšanai Latvijas mediju portālos un sociālos tīklos.

15.6 Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, kas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties sūtot savas vēlmes sacensību organizatoriem uz e-pastu.