NOLIKUMS

PLUDMALES VOLEJBOLA ČEMPIONĀTS


1.MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1  Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Latvijā.

1.2  Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu. 

1.3  Paplašināt sportista laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā.

1.4  Noskaidrot 2022. gada vasaras sezonas, pludmales volejbola labākās komandas VĪRIEŠU konkurencē, pludmales volejbola čempionātā „LATVIJAS PLUDMALE”.


2.VIETA UN LAIKS

2.1  Pludmales volejbola čempionāta „LATVIJAS PLUDMALE” norises vietas:

Ventspils Jūras kauss 2022 9.07.2022 (Ventspils pludmales volejbola laukumi pie Akvaparka) 

Ventspils BeActive Pludmales spēles 2022 23. - 24.07.2022


3.SACENSĪBU VADĪBA

3.1   Pludmales volejbola čempionātu „LATVIJAS PLUDMALE” organizē biedrība „Latvijas Pludmale”, sadarbībā ar pašvaldībām un norises vietu sporta organizatoriem.

3.2   Čempionātu vadība:

Mārtiņš Kirsānovs tel. 22014039. e-pasts martins@latvijaspludmale.lv 

Gints Sedols tel. 29884848. e-pasts gints@latvijaspludmale.lv


4.SACENSĪBU DALĪBNIEKI

4.1  Vīrieši

4.2  Čempionātā var piedalīties visi pludmales volejbola interesenti, kuri nav jaunāki par 15 gadiem

4.3 Čempionātā aizliegts startēt dalībniekiem vienā komandā, kuri ir Latvijas čempionāta labāko TOP 10 individuālajā reitingā.

4.4 Komandas sastāvā drīkst piedalīties tieši divi spēlētāji.


5.REĢISTRĒŠANĀS

5.1    Pieteikšanās čempionātam notiek elektroniski, aizpildot elektronisko anketu. 

5.2    Anketa pieejama mājas lapā www.latvijaspludmale.lv 

5.3    Dalība čempionāta posmā tiek apstiprināta tad, kad komanda veic pilnu maksājumu sacensību dienā. 

5.4    Reģistrācija:

- VENTSPILS posmam līdz 08.07. plkst. 21.00

5.5   Sacensību dienā:

Dalībnieku ierašanās  - Spēlētājiem sacensību vietā jāreģistrējas vismaz 30min. pirms viņu pirmās noteiktās spēles.

5.5.1 Sacensību sākums 10.00


6.FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI

6.1  Dalības maksa 30 EUR no komandas. Kas tiek samaksāta sacensību dienā, pie sekretariāta. 

6.2 Pārējos izdevumus, kas saistīti ar spēlētāju dalību sacensībās (transports, ēdināšana, naktsmītnes), dalībnieki apmaksā paši.


 7. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA

7.1  Pludmales volejbola čempionāts „LATVIJAS PLUDMALE” norit pēc starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem.

 7.1.1 Tīkla augstums: 243 cm 

7.2  Komandas tiks sadalītas pa grupām, vadoties pēc iepriekšējā posma rezultātiem/reitinga.         

7.2.1. izņemot 1.posmu,kurā dalībnieki tiks ielozēti, kādā no apakšgrupām.

7.3  Beidzoties grupu spēlēm vienādu punktu skaitu gadījumā vietu noteiks:

- starp 3 un vairāk komandām

  • pēc savstarpējo spēļu setu punktu attiecības
  • pēc visu grupas spēļu setu punktu attiecības
  • pēc savstarpējo spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;
  •  pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;

 

7.5  Katra posma izcīņas kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis vai organizatori, ņemot vērā pieteikušo komandu skaitu.

7.6 Sacensību spēles tiesā – Latvijas pludmales tiesnešu kolēģija.


 8.SPORTA FORMAS

2022.gada sezonas spēļu forma ir jebkurš no iepriekšējo LATVIJAS PLUDMALES vai KURZEMES PLUDMALES sezonu spēļu krekliem, ar kuru spēlētājiem obligāti jāspēlē.

* Ja kādam no dalībniekiem nav šāds krekls, tad sacensību dienā tas ir jāiegādājas.
** Viena spēļu krekla izmaksas 15 EUR


9.BUMBAS

9.1  Sacensībās tiek spēlēts ar oficiālajām FIVB apstiprinātajām pludmales volejbola bumbām MIKASA VLS 300. Organizatori nodrošina tikai ar spēļu bumbām, iesildīšanās laikā bumbas nodrošina paši spēlētāji.

 

10.STRĪDUS SITUĀCIJAS

 10.1 Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi un sacensību organizatoriem.

 10.2 Strīdus situāciju gadījumā organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu, kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža. 


11.MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Par savu veselības stāvokli katrs sacensību dalībnieks atbildīgs personīgi!

11.1  Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.


12.APBALVOŠANA

12.1 Katra posma 1 - 3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar naudas balvām un pārsteiguma balvām no čempionāta atbalstītājiem.


13. REZULTĀTI

13.1  Čempionāta nolikums, kalendārs, bildes, video, rezultāti, būs pieejami mājas lapā www.latvijaspludmale.lv 

 

 14.AIZLIEGUMI

14.1   Čempionāta sabraukuma laikā, sacensību norises vietā kategoriski aizliegts lietot apreibinošas vielas, piemēram, alkoholu, narkotikas u.c. apreibinošas vielas.

14.2  Ja netiek ievērots punkts 14.1, tad komanda tiek izslēgta no attiecīgā dienas posma un tiek liegta iespēja startēt atlikušos čempionāta posmos.

 

 15.SODA SANKCIJAS

15.1 Ja komanda sacensību dienā izstājas no sacensībām, tad attiecīgai komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums, un par atlikušajām un jau izspēlētajām spēlēm tiek piešķirts 0 punkti.

15.1.1 Samaksātā nauda par dalību sacensībās netiek atgriezta. 

15.2 Komandas neierašanās uz spēli, bez iepriekšēja brīdinājuma, tiek piešķirti tehniskie zaudējumi par attiecīgajām spēlēm.

15.3 Ja komanda uz spēli ierodas bez sporta formas, komanda netiek pielaista pie spēlēm. 


 16. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

16.1 Biedrība "Latvijas pludmale", kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.

16.2 Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieku vārdu, uzvārdu dzimumu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

16.3 Publiski redzamajās izspēles tabulās, rezultātos ir redzams dalībnieku vārds, uzvārds. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to ir jāinformē sacensību organizatori. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos, dalībnieks tiks atzīmēts, kā "Anonīms". Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dienā.

16.4 Jebkurā brīdī sacensību  dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savos persona datos.

16.5  Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām publicēšanai Latvijas mediju portālos un sociālos tīklos.

16.6 Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, kas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties sūtot savas vēlmes sacensību organizatoriem uz e-pastu.