NOLIKUMS

PLUDMALES VOLEJBOLA ČEMPIONĀTS


1.MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1  Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Latvijā.

1.2  Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu. 

1.3  Paplašināt sportista laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā.

1.4  Noskaidrot 2021. gada vasaras sezonas, pludmales volejbola labākās komandas VĪRIEŠU konkurencē, pludmales volejbola čempionātā „LATVIJAS PLUDMALE”.


2.VIETA UN LAIKS

2.1  Pludmales volejbola čempionāta „LATVIJAS PLUDMALE” norises vietas:

Ventspils 10.07.2020 (Ventspils pludmales volejbola laukumi pie Akvaparka) 

Kolka 


3.SACENSĪBU VADĪBA

3.1   Pludmales volejbola čempionātu „LATVIJAS PLUDMALE” organizē biedrība „Latvijas Pludmale”, sadarbībā ar pašvaldībām un norises vietu sporta organizatoriem.

3.2   Čempionātu vadība:

Mārtiņš Kirsānovs tel. 22014039. e-pasts martins@latvijaspludmale.lv 

Gints Sedols tel. 29884848. e-pasts gints@latvijaspludmale.lv


4.SACENSĪBU DALĪBNIEKI

4.1  Vīrieši

4.2  Čempionātā var piedalīties visi pludmales volejbola interesenti, kuri nav jaunāki par 15 gadiem

4.3 Čempionātā aizliegts startēt dalībniekiem vienā komandā, kuri ir Latvijas čempionāta labāko TOP 10 individuālajā reitingā.

4.4 Komandas sastāvā drīkst piedalīties tieši divi spēlētāji.


5.REĢISTRĒŠANĀS

5.1    Pieteikšanās čempionātam notiek elektroniski, aizpildot elektronisko anketu. 

5.2    Anketa pieejama mājas lapā www.latvijaspludmale.lv 

5.3    Dalība čempionāta posmā tiek apstiprināta tad, kad komanda veic pilnu maksājumu sacensību dienā. 

5.4    Reģistrācija:

- VENTSPILS posmam līdz 08.07. plkst. 21.00

- KOLKAS posmam 

5.5   Sacensību dienā:

Dalībnieku ierašanās  - Spēlētājiem sacensību vietā jāreģistrējas vismaz 30min. pirms viņu pirmās noteiktās spēles.

5.5.1 Sacensību sākums 10.00


6.FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI

6.1  Dalības maksa 30 EUR no komandas. Kas tiek samaksāta sacensību dienā, pie sekretariāta. 

6.2 Pārējos izdevumus, kas saistīti ar spēlētāju dalību sacensībās (transports, ēdināšana, naktsmītnes), dalībnieki apmaksā paši.


 7. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA

7.1  Pludmales volejbola čempionāts „LATVIJAS PLUDMALE” norit pēc starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem.

 7.1.1 Tīkla augstums: 243 cm 

7.2  Komandas tiks sadalītas pa grupām, vadoties pēc iepriekšējā posma rezultātiem/reitinga.         

7.2.1. izņemot 1.posmu,kurā dalībnieki tiks ielozēti, kādā no apakšgrupām.

7.3  Beidzoties grupu spēlēm vienādu punktu skaitu gadījumā vietu noteiks:

- starp 3 un vairāk komandām

 • pēc savstarpējo spēļu setu punktu attiecības
 • pēc visu grupas spēļu setu punktu attiecības
 • pēc savstarpējo spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;
 •  pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;

 

7.5  Katra posma izcīņas kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis vai organizatori, ņemot vērā pieteikušo komandu skaitu.

7.6 Sacensību spēles tiesā – Latvijas pludmales tiesnešu kolēģija.


 8.SPORTA FORMAS

2021.gada sezonas spēļu forma ir jebkurš no iepriekšējo LATVIJAS PLUDMALES vai KURZEMES PLUDMALES sezonu spēļu krekliem, ar kuru spēlētājiem obligāti jāspēlē.

* Ja kādam no dalībniekiem nav šāds krekls, tad sacensību dienā tas ir jāiegādājas.
** Viena spēļu krekla izmaksas 15 EUR


9.BUMBAS

9.1  Sacensībās tiek spēlēts ar oficiālajām FIVB apstiprinātajām pludmales volejbola bumbām MIKASA VLS 300. Organizatori nodrošina tikai ar spēļu bumbām, iesildīšanās laikā bumbas nodrošina paši spēlētāji.

 

10.STRĪDUS SITUĀCIJAS

 10.1 Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi un sacensību organizatoriem.

 10.2 Strīdus situāciju gadījumā organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu, kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža. 


11.MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Par savu veselības stāvokli katrs sacensību dalībnieks atbildīgs personīgi!

11.1  Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.


12.APBALVOŠANA

12.1 Katra posma 1 - 3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar naudas balvām un pārsteiguma balvām no čempionāta atbalstītājiem.


13. REZULTĀTI

13.1  Čempionāta nolikums, kalendārs, bildes, video, rezultāti, būs pieejami mājas lapā www.latvijaspludmale.lv 

 

 14.AIZLIEGUMI

14.1   Čempionāta sabraukuma laikā, sacensību norises vietā kategoriski aizliegts lietot apreibinošas vielas, piemēram, alkoholu, narkotikas u.c. apreibinošas vielas.

14.2  Ja netiek ievērots punkts 14.1, tad komanda tiek izslēgta no attiecīgā dienas posma un tiek liegta iespēja startēt atlikušos čempionāta posmos.

 

 15.SODA SANKCIJAS

15.1 Ja komanda sacensību dienā izstājas no sacensībām, tad attiecīgai komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums, un par atlikušajām un jau izspēlētajām spēlēm tiek piešķirts 0 punkti.

15.1.1 Samaksātā nauda par dalību sacensībās netiek atgriezta. 

15.2 Komandas neierašanās uz spēli, bez iepriekšēja brīdinājuma, tiek piešķirti tehniskie zaudējumi par attiecīgajām spēlēm.

15.3 Ja komanda uz spēli ierodas bez sporta formas, komanda netiek pielaista pie spēlēm. 


 16. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

16.1 Biedrība "Latvijas pludmale", kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.

16.2 Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieku vārdu, uzvārdu dzimumu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

16.3 Publiski redzamajās izspēles tabulās, rezultātos ir redzams dalībnieku vārds, uzvārds. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to ir jāinformē sacensību organizatori. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos, dalībnieks tiks atzīmēts, kā "Anonīms". Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dienā.

16.4 Jebkurā brīdī sacensību  dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savos persona datos.

16.5  Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām publicēšanai Latvijas mediju portālos un sociālos tīklos.

16.6 Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, kas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties sūtot savas vēlmes sacensību organizatoriem uz e-pastu. 


PIELIKUMS NR.1

EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI ,,COVID-19’’ INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI BIEDRĪBAS “LATVIJAS PLUDMALE” ORGANIZĒTAJĀS PLUDMALES VOLEJBOLA SACENSĪBĀS.

Biedrība “LATVIJAS PLUDMALE” (turpmāk – LATVIJAS PLUDMALE) Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) paredzēto pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanai no 2020. gada 18. Septembra nosaka šādu kārtību:

1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi “COVID-19” infekcijas izplatības ierobežošanai tiek īstenoti LATVIJAS PLUDMALE organizētajās pludmales volejbola sacensībās: 
2. Kārtība ir saistoša visiem LATVIJAS PLUDMALE volejbola sacensību dalībniekiem: komandām, organizatoriem, spēlētājiem, treneriem, apkalpojošajam personālam, tiesnešiem, kā arī, cik vien iespējama, tās piemērošana skatītājiem un citām ar LATVIJAS PLUDMALE pludmales volejbola sacensībās nesaistītām personām.
3. Kārtība tiek piemērota visās LATVIJAS PLUDMALE pludmales volejbola sacensību spēļu norises vietās.
4. Ja tiek konstatēta pretruna starp kārtību, LATVIJAS PLUDMALE sacensību nolikumiem un/vai spēles noteikumiem, spēkā ir kārtībā noteiktais regulējums.
5. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, kārtība var tikt pārskatīta un tajā noteiktie ierobežojumi mainīti.
6. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, bet kārtības neievērošanas gadījumā LATVIJAS PLUDMALE sacensību organizatori var lemt par sankciju piemērošanu.
7. Spēlētāji, komandas un apkalpojošais personāls, kas piedalās LATVIJAS PLUDMALE sacensībās:
 • ir informētas un apņemas ievērot MK noteikumos nr. 360, COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertos noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta pasākumu norisē;
 • ievērojot MK noteikumu nr. 360 61.44. apakšpunktu, spēlētājs/komanda pirms katra LATVIJAS PLUDMALES  rīkotā turnīra, kopā ar spēlētāju reģistrāciju sacensībām, iesniedz sacensību organizatoram sacensību dalībnieku aizpildītus un parakstītus apliecinājumus (Pielikums Nr.1);
 • ir atbildīgas par savas komandas dalībnieku (spēlētāju, treneru) veselības stāvokli, arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu;
 •  spēlētāji un treneri pirms spēles aizpilda apliecinājumu, kurš pievienots pielikumā Nr.1;
8. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai pludmales volejbola sacensību norises laikā

 • pirms/pēc spēles komandu dalībnieki (spēlētāji, treneri) un tiesneši nesarokojas;
 • ja pludmales volejbola sacensību vietā ir pieejamas iekštelpas, kuras paredzēts izmantot spēlētājiem, tiesnešiem vai organizatoriem, attiecīgā iestāde nodrošina regulāru telpu tīrīšanu un dezificēšanu (virsmu dezinfekcijai jāizmanto ne mazāk kā 70% alkohola saturošus līdzekļus);
 • sacensību norises teritorijā, redzamā vietā ir jābūt izvietotām norādēm ar informāciju par distances ievērošanu, maksimālo apmeklētāju skaitu, higiēnu, pašizolāciju, karantīnu, kā arī citu informāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360;
 • ja uz sacensību norises laiku, balstoties uz Valstī noteikto kārtību, sacensības drīkst notikt ar skatītājiem, tad skatītājiem, kuri nav no vienas mājsaimniecības, atrodoties sacensību teritorijā, komandu un spēles
 • tiesnešu/organizatoru zonās ir jāievēro 2 (divu) metru distance savā starpā. Atrodoties sacensību teritorijā skatītājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegus (izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam). Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās, nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas, kā arī vizierus un sejas vairogus.
 • ja sacensību laikā ir paredzami drūzmēšanās punkti, ieteicams veidot lokālus plūsmu regulējošus norobežojumus;
 • pludmales volejbola sacensību apmeklētāju reģistrācija ir obligāta. Organizatoriskā personāla uzskaite ir īpaši nozīmīga, jo viņu kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem ir pastiprināta. Dati par apmeklētājiem glabājami līdz 2021.gada pludmales sezonas beigām;
 • spēļu starplaikos regulāri jāatskaņo informatīvi aicinājumi apmeklētājiem ievērot distanci;
 • ieteicams pirms sacensībām informēt dalībniekus par ar COVID-19 saistītajiem ierobežojumiem un
 • noteikumiem, kā arī sankcijām, pārkāpjot MK noteikumos Nr.360 noteiktās prasības, tai skaitā par pludmales volejbola sacensību pārtraukšanas iespējamību noteikumu neievērošanas gadījumā;
 • apmeklētāji nedrīkst izmantot un atrasties telpās (teltīs), kurās atrodas komandu spēlētāji, organizatori, tiesneši;
 • pludmales volejbola sacensību organizators ir atbildīgs par dezinfekcijas līdzekļu izvietošanu sacensību teritorijā.

9. Kontrole un sankcijas:
 • Sporta veida federācijai sacensību laikā ir jānorīko atbildīgā persona par Federāciju nolikumā un valstī noteikto COVID’19 piesardzības prasību izpildi, kura ir atbildīga par sabiedriskās kārtības un drošības noteikumu ievērošanu sacensību norises vietā no brīža, kad sacensību dalībnieki ierodas sacensību teritorijā, līdz visi sacensību dalībnieki ir atstājuši sacensību norises vietu;

Atbildīga persona ir atbildīga par:

 • komunikāciju ar spēlētājiem un komandu pārstāvjiem, koordinējot ierašanos un atrašanos sacensību norises vietā, spēlētāju un personāla ierašanās plūsmas nodrošināšanu un uzraudzību.
 • Federāciju nolikumu un noteikumu, kā arī MK noteikumu Nr. 360 izpildes nodrošināšanu, t.sk. skatītāju distancēšanās noteikumu ievērošanu sacensību teritorijā.
 • kontrolēt/organizēt, lai spēļu pārtraukumos tiktu atskaņots paziņojums ar atgādinājumu par distancēšanās pienākumu izpildi.
 • skatītāju plūsmas koordinēšanu, veicot to reģistrāciju uz vietas, ja uz sacensības norises laiku ir pieļaujama skatītāju klātbūtne, balstoties uz valstī noteikto kārtību.
 • sacensību dalībnieku un personāla ierašanās un atrašanās sacensību norises vietā koordinēšanu. 9.2.6.pārkāpumu operatīvu novēršanu (kur tas ir iespējams), fiksēšanu un pēcspēles atskaites sagatavošanu sporta veida federācijai.EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI, COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI, BIEDRĪBAS “LATVIJAS PLUDMALE” ORGANIZĒTAJĀS PLUDMALES VOLEJBOLA SACENSĪBĀS

 APLIECINĀJUMS

LATVIJAS PLUDMALES

Par prasību ievērošanu saistībā ar COVID-19 izplatīšanās ierobežošanu

Es,                                                                                                (vārds, uzvārds)

apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar pielikuma Nr.1. sekojošiem punktiem:

 1. Komandas dalībniekiem nav konstatēta saslimšana ar COVID-19 un Slimību profilakses un kontroles centrs nevienu komandas dalībnieku nav noteicis kā COVID-19 infekcijas slimības kontaktpersonu.
 2. Neviens komandas dalībnieks pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā nav atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar COVID-19 attiecīgajā valstī un nav bijis kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.
 3. Nevienam komandas dalībniekam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna.
 4. Komandas dalībniekiem nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).


Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par ikviena komandas dalībnieka veselības stāvokļa būtiskām (akūtām) izmaiņām.

Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.

                                                                             (vārds, uzvārds, paraksts)


                                                                               (tālr.nr., e-pasts)


Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazīstināts (-a) ar augstākminētajiem punktiem.

 1.                                                                   (vārds, uzvārds, paraksts)


 1.                                                                   (vārds, uzvārds, paraksts)


 Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar COVID-19 un nodrošināt aizsardzību no

 saslimšanas ar COVID-19 Biedrības “LATVIJAS PLUDMALE” organizēto pludmales volejbola sacensību laikā.

 .